چت رومclose
شرایطمهاجرتبهاسترالیا?????///

سلام مهمان گرامی؛
به انجمن لارکتون خوش آمدید برای مشاهده انجمن با امکانات کامل می بايست از طريق این لینک عضو شوید.


ابزار هدایت به بالای صفحه

مخصوص کاربران فعال . . .ثبت رایگان لینک کاربران در انجمن لارکتون و بک لینک رایگان

ثبت کانال تلگرام . . .افزایش ممبر کانال با ثبت کانال خود در سایت

جذب مدیر فعال . . .قوانین رو حتما مطالعه کنید
بازدید از تاپیک : 20
اطلاعات نویسنده محتوای پاسخ
saheleaftab1
آفلاین
ارسال‌ها : 191
عضویت: 9 /12 /1395

شرایطمهاجرتبهاسترالیا?????///شرایطمهاجرتبهاسترالیا


استرالیایکیازکشورهایروبهتوسعهوزیبادرسطحدنیامیباشدکهبهدلیلشگفتیهایطبیعیموجوددراینکشوروفضاهایبازوگستردهشهرهشدهاست
. اینکشورباسواحلگرمودیدنیوسازههایمهندسیونوینخوددررقابتیسختباکشورهایمطرحاروپاییمیباشد
. شهرهایبزرگومشهوراسترلیامانندسیدنی،ملبورن،بریزبن وپرتجاذبههایگردشگریفراوانیدارند
. درسالهایاخیراینکشورپناهندگانومهاجرانزیادیراپذیرابودهوهموارهدرایرانعزیزمانهستندافرادیکهتمایلبهزندگیدراینکشورزیباراداشتهباشندبههمیندلیلبرآنشدیمتاراههایمهاجرتبهاسترلیاراباهممرورکنیم.


1- مهاجرتتحصیلیبهاسترلیا


2- مهاجرتکاریبهاسترلیا


3- مهاجرتازراه سرمایهگذاری بهاسترلیا


4- مهاجرتبازنشستگیبه استرلیا


5- مهاجرتفرزندیبهاسترلیا

برای مطالعهادامهمطلببهسایتگردشگریسیاحتگرانساحلآفتابمراجعهفرماییدوهمچنینبرایاطلاعاتبیشترباکارشناسانومتخصصینساحلآفتابتماسبگیرید .
Travel.sahelaftab.com


02188656892


یوتیوبساحلآفتاب
یکشنبه 12 شهریور 1396 - 22:52
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیربرای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.انتخاب سریع یک انجمن